Nejprodávanější produkty

Informace

Výrobci

Novinky

Naše prodejny

Naše prodejny

Naše kamenná prodejna - Zámecká 25, Moravský Krumlov

Záruka a reklamace

 

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a strvzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení, tj. nejpozději do 3 dnů. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě špatného používání nese odpovědnost kupující.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR, nebo obchodní zákonik. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).
Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka na výprodejové zboží je 6 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
- přiměřeným snížením kupní ceny
- náhradním dodáním zboží
- odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne prodejce, nebo autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určeny k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

Neoprávněná reklamace:
Půjde-li o závadu nespadající do záruky, může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu, přepravné apod.
 

Postup při reklamaci:

Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup !
Zašlete email na info@satzona.cz s datumem nákupu, výrobním číslem, názvem výrobku a popisem závady, nebo se s námi telefonicky spojte.
Ihned Vám budou zodpovězený,nebo zaslány informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší Vašemu bydlišti.
Zašlete zboží na určenou adresu spolu s průvodním dopisem. Dopravu zboží do servisu si zákazník platí sám, pokud není dohodnuto jinak. Ve vlastním zájmu prosím zasílejte reklamované produkty určené servisu přímo na daný servis (adresu vám mile rádi sdělíme), v případě zaslání na provozovnu prodejce dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamace z důvodu dodatečné přepravy. Zboží zasílejte pouze v originální obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do opravny autorizovaného servisu.
Při osobním předání reklamace je nutné zboží předat včetně původního obalu. V opačném případě neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do opravny autorizovaného servisu.

Zboží můžete také reklamovat přímo na naší prodejně.

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 24 hodin od prodeje, poskytuje prodávajcí řešení reklamace výměnou za bezvadný kus v těchto případech

- zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující
- není ještě vyplněn záruční list
- reklamace byla předem nahlášena telefonicky, mailem, nebo faxem"
- dané zboží je běžně dostupné u dodavatelů (jinak není výměna možná)
 

Na průběh reklamace se můžete  informovat na telefonním čísle: +420 604 368131 či mailu info@satzona.cz